Medezeggenschapsraad

De MR stimuleert openheid, openbaarheid en overleg binnen de Korfgemeenschap door:

– het onderhouden van contacten met de schooldirectie
– het onderhouden van contacten met het bovenschools management middels één lid van de Korfgemeenschap, dat zitting heeft in de G.M.R. (Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad) van het SKOFV (St. Katholiek Onderwijs Flevoland/Veluwe)
– het kritisch beoordelen van te nemen besluiten van het bevoegd gezag
– meedenken met het team van stamgroepsleiders en het al dan niet ondersteunen van voorstellen die vanuit het team naar de directie gaan
– het onderhouden van contact met de Oudervereniging en het advies geven bij eventuele probleemsituaties binnen de schoolgemeenschap
– het houden van openbare vergaderingen, tenzij er privacygevoelige onderwerpen besproken worden. De vergaderdata staan vermeld in de Korfinfo en op de website.

De MR heeft als taak de ouders en het team op de hoogte te houden van onderwerpen die besproken worden. Dit doet zij via de Korfinfo en door middel van een schriftelijk jaarverslag dat mondeling wordt toegelicht op een algemene ouderavond in oktober en naar het team via
de personeelsgeleding van de MR.

De MR bestaat uit 2 ouders van leerlingen en 2 leerkrachten van De Korf:

Oudergeleding:
– voorzitter: Dhr. A. van den Dool
– ouderlid: Mevr. I. van Leeuwen

Personeelsgeleding:
– Mevr. K. van Breda
– Mevr. K. Jager

De MR is te bereiken via e-mail: mr@dekorfapeldoorn.nl