Schooltijden

Groep 1 en 2:

Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 8.30 – 12.00 uur en van 12.45 – 14.45 uur.
Woensdag: vrij.

Groep 3 t/m 8:

Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 8.30 – 12.00 uur en van 12.45 – 14.45 uur.
Woensdag: 8.30 – 12.15 uur.

Ik wil u met klem vragen om gebruik te maken van het gegeven dat wij om 8.20 uur de schooldeurvoor u open doen, opdat u samen met uw kind rustig naar binnen kunt komen en eventueel iets bekijken. Die 10 minuten zijn bedoeld voor een rustige overgang van thuis naar school.
Om 8.30 uur willen wij de deur sluiten opdat wij aan de schooldag kunnen beginnen.Het verzoek op tijd te komen is een dringend verzoek omdat de onderwijstijd op de vroege ochtend niet verloren mag gaan door laatkomers. De kinderen mogen bij aankomst nadat de kring is gestart niet naar binnen. Zij moeten dan wachten in de gang totdat de stamgroepsleider hem/haar binnen laat. De ervaring leert dat de kinderen dit als vervelend ervaren. Belangrijk is dat u thuis er op aan stuurt dat dit zo min mogelijk voorkomt. Zet de wekker op tijd!

Ziekteverzuim vragen wij u u direct telefonisch te melden tussen 8 uur en half 9.

Bij ziekte van een stamgroepsleider wordt vervanging geregeld via het bedrijf SLIM waarbij wij zijn aangesloten. Indien geen directe adequate vervanging mogelijk is splitsen wij de stamgroepen op volgens een vast systeem. In uiterste nood zullen wij kinderen vrij geven met thuiswerk maar altijd nog de ruimte voor opvang bieden voor dié ouders die e.e.a. niet geregeld krijgen in de thuissituatie. Deze procedure is vastgelegd.

Vakantietabel 2016-2017:

Astervakantie 17.10 t/m 21.10
Kerstvakantie 26.12 t/m 06.01
Voorjaarsvakantie 27.02 t/m 03.03
Pasen 14.04 t/m 17.04
Meivakantie (1) 24.04 t/m 28.04
Bevrijdingsdag 05.05
Meivakantie (2) 22.05 t/m 26.05
Hemelvaart 25.05
Pinksteren 05.06
Zomervakantie 07.07 t/m 21.08